Lexikón


Celková solárna transmisia

Podiel slnečného žiarenia prenikajúceho cez sklenený systém.


Celková solárna absorpcia

Množstvo sklom prijatej, do tepla premenenej energie. Tá je s časti ukladaná v skle a podľa teplotného rozdielu ide smerom von alebo do vnútra.


Celková solárná reflexia

Celkové spektrum žiarenia slnka, ktoré je reflektované.


Emmisivita

Táto hodnota opisuje schopnosť určitého povrchu absorovať alebo reflektovať tepelné žiarenie. Čím je táto hodnota nižšia, tým menej je absorbované teplo v miestnosti, t.z. viac tepla je reflektované späť do miestnosti.


Transmisia UV žiarenia (merané pri 300-380 nm)

Hodnota ultrafialového spektrálneho podielu (300-380 nm) slnečného žiarenia, ktoré preniká skleneným systémom. Na energiu bohaté UV žiarenia rozhodujúco prispieva k vyblednutiu predmetov, ktoré boli dlhší čas vystavené slnečnému žiareniu.


U-Faktor

Faktor vodivosti skleneného systému nazývaný aj ako koeficient tepelného prenosu. Určuje rozsah tepelného prúdenia cez sklenený materiál v pomere k času a tým sa vyjadruje schopnosť izolácie. U-Faktor je vyjadrený v jednotkách BTU (British Thermal Units – štvorcová stopa za hodinu / stupňa Fahrenheita). Čím je táto hodnota nižšia, tým je vyššia schopnosť izolácie skleneného systému.


Koeficient tienenia

Pomer získaného slnečného tepla cez určitý sklenený systém k pomeru získaného slnečného tepla v takých istých vonkajších podmienkach pod podmienkou, že okno je z číreho dvojnásobne silného skla. Táto hodnota vyjadruje schopnosť ochrany určitého zasklenia pred slnkom v pomere k číremu sklu. Čím je táto hodnota nižšia, tým je ochrana pred slnkom vyššia.


Viditeľná svetelná transmisia

Viditeľný podiel slnečného žiarenia (400-850nm), ktorý preniká skleneným systémom. Čím je viditeľná svetelná transmisia nižšia, tým sa fólia javí ako tmavšia.


Viditeľná svetelná absorpcia

Je to podiel viditeľného svetla ( 400 - 850 nm), ktoré je prijímané materiálom a priamo premenené na teplo.


Viditeľná svetelná reflexia

Viditeľná svetelná reflexia "L" je udávaná v percentách (%) . Vyjadruje, o koľko percent je viditeľné svetlo reflektované. Rozlišujeme medzi vonkajšou a vnútornou svetelnou reflexiou. Čím je hodnota nižšia, tým viac viditeľného svetla preniká cez sklenený systém.


Zredukované žiarenie

Zlomok slnečnej energie je reflektovaný, odvodený a naspäť odrážaný. Čím je táto hodnota vyššia, tým je žiarenie viac zredukované.


Sila materiálu

Sila materiálu je udávaná v jednotkách "mue", 100 mue = 0,1 mm.


Pevnosť lepenia


Táto hodnota označuje silu, ktorá je potrebná na to, aby bola zlepená zlúčenina mechanicky oddelená.


Bod prasknutia

Pod týmto sa rozumie natiahnutie materiálu až po jeho prasknutie. Slúži k určeniu pevnosti využívaného materiálu. Čím je bod natiahnutia vyšší, tým je materiál silnejší.


Bod topenia

Bod topenia je teplota, pri ktorej sa pevná látka roztápa.


Ukazovateľ selektívnosti "S"

S týmto ukazovateľom selektívnosti S sa označuje pomer svetelnej priepustnosti k celkovému stupňu energetickej priepustnosti. . Tento ukazovateľ hodnotí protislnečné sklá so zreteľom na žiaducu vysokú svetelnú priepustnosť v pomere k žiaducemu nízkemu stupňu energetickej priepustnosti. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým je pomer výhodnejší.


Hodnota R (schopnosť izolácie)

Hodnota R ukazuje schopnosť izolácie materiálu. Čím je hodnota R vyššia, tým je transmisia tepla nižšia.


Hodnota G (stupeň energetickej priepustnosti)

Hodnota G meria priepustnosť energie z vonku do vnútra v percentách. Vyšší stupeň priepustnosti znamená vyššiu priepustnosť žiarenia cez sklo a tým spojené vysoké tepelné zaťaženie interiéru. Čím je hodnota G vyššia, tým viac slnečného žiarenia preniká cez sklo do vnútra ako tepelné žiarenie.